Hoe maakt DOEGOODS impact?

Heel veel partijen vertellen over hun sociaal ondernemerschap, maar wat is dat dan?

Is alleen een duurzaam MVO beleid voldoende? Of mag je alleen ‘eerlijke’ producten verkopen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen?

Tja.. vele vragen vele antwoorden, die hadden wij ook. Nu wij geregistreerd zijn bij de code sociale ondernemingen kunnen wij dus echt open en transparant zeggen: Ja, wij zijn een social impact onderneming. Hoe we dagelijks werken aan het maken van impact lees je hier.

De registratie bij de Code Sociale Ondernemingen geeft ons de mogelijkheid om dat, wat we dagelijks met hart en ziel doen, open en transparant te communiceren. Om geregistreerd te blijven moeten we openheid van zaken geven en moeten wij onze impact meten. Dit doen we graag!

Over DOEGOODS

Over DOEGOODS

In samenwerking met ons moederbedrijf IBN (IBN is voor 100% eigenaar van DOEGOODS) bieden we kansen aan medewerkers die het zonder steuntje in de rug (nog) niet redden op de arbeidsmarkt. We creëren een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en bieden werk waarin ze uitblinken. Dat geeft een voldoening die nauwelijks in woorden is uit te drukken.

In samenwerking met IBN, krijgen onze medewerkers een extra steuntje in de rug voor werk en ontwikkeling, op sociaal, professioneel, taal- en rekenkundig gebied. 

Onze missie:

We ontwikkelen naar werk en we bieden passend werk.

Onze visie:

Iedereen doet mee is het nieuwe normaal

Onze kernwaarden zijn als volgt:

 • Verbindend; Samen komen we verder
 • Volwaardig; iedereen heeft talent
 • Ondernemend; Wij pakken kansen

Deze impactpagina wordt steeds geüpdatet en hier delen we  onze impact resultaten. Mocht je verdere vragen tips en of ideeën hebben over hoe DOEGOODS nog meer of beter impact kan maken neem dan contact op met Saskia van Schijndel via 06-18308482 of via info@doegoods.nl.  

DE WINST VAN DOEGOODS

DOEGOODS houdt van mensen; onze klanten, leveranciers én onze medewerkers. En samen met al die mooie mensen maken we op professionele wijze geschenken waar we trots op zijn. Extra mooi aan DOEGOODS is dat telkens als je jouw medewerkers of relaties verrast met een van onze producten, je tegelijkertijd zorgt voor werk en ontwikkeling van onze productietijgers bij zusteronderneming IBN. Zij maken de kartonnen items zelf en stellen de pakketten samen.

De winst die we maken herinvesteren we volledig in de medewerkers van IBN. Dat doen wij in de vorm van taal-, reken- en computerlessen voor onze bijzondere medewerkers. Ook op sociaal vlak krijgen ze ondersteuning waar nodig. Zo zetten wij onze winst in voor onze mensen; tel uit je winst!

THEORIE OF CHANGE

DOEGOODS is bedacht door teamleiders op de werkvloer van IBN. Zij zagen iedere dag diverse soorten (food) items op de lopende band voorbij komen en ook werden er voor externe partijen al pakketten ingepakt.

Dit is werk wat uitermate geschikt is voor de zwakkere doelgroep medewerkers van IBN! Echter, door automatisering en robotisering verdwijnt dit “simpele, repeterende, handjes werk” steeds meer.

De gedachte in 2017 was: “Als we zelf een kerstpakket kunnen bedenken met producten die bij IBN worden ingepakt en omgepakt, dan hebben we weer wat extra werk”. Dit pakket was er binnen no-time en bedrijven in de directe omgeving van IBN hoorden hiervan en wilden ook een pakket afnemen. Zo is DOEGOODS in 2017 ontstaan.

Doordat DOEGOODS werkgelegenheid biedt aan medewerkers van IBN zorgen we ervoor dat medewerkers bij IBN kunnen instromen, ze krijgen een dienstverband, ze worden opgeleid en kunnen wellicht op termijn weer uitstromen naar regulier werk. De winst van DOEGOODS gaat naar de ontwikkeling van medewerkers. Zij kunnen hierdoor nl. leren rekenen, schrijven en leren digitale vaardigheden.

Door de winst van 2022 kunnen we 44 medewerkers laten deelnemen aan de cursus basisvaardigheden. In 2021 waren er dit 32.  

Streven is om dit aantal ieder jaar met 5 extra te laten groeien.

We kopen zoveel als mogelijk regionale en verantwoorde producten in.  

Regionaal om de footprint zo klein mogelijk te houden en verantwoord omdat we het goede voorbeeld willen geven.

Verantwoord omdat de leverancier werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of bijvoorbeeld verspilling tegen te gaan.

Met de nog minder verantwoorde leveranciers gaan we het gesprek aan. Hoe kunnen zij toch meer verantwoorde producten opnemen in het assortiment en hoe kunnen zij werkzaamheden laten uitvoeren door mensen die (nog) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben? Het resultaat is dat iedere leverancier inmiddels een of meerdere duurzame producten (of productlijnen) heeft opgenomen en beziet of meer werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Streven is om uiteindelijk al onze leveranciers volledig duurzaam en inclusief te maken.

Daarnaast doneren onze klanten pakketten aan de voedselbank.

DOEGOODS biedt onze klanten de optie om naast de aankoop van hun eigen pakketten een aantal extra pakketten te kopen en die te doneren aan de Voedselbank. Ook op de website www.ohmygood.nl kunnen klanten die een cadeaubon hebben ontvangen van Ohmygood de keuze maken om een Voedselbankpakket te doneren.

In 2022 heeft dit geresulteerd in een bedrag van €13.000,- wat gedoneerd is aan de Voedselbank. Streven is om dit bedrag jaarlijks met € 2.500,- te laten stijgen.  

In totaal zijn er in 2022 75.000 pakketten ingepakt. Streven is om dit aantal jaarlijks met 12.500 stuks te laten stijgen.

ONZE IMPACT OVER HET JAAR 2022:

Met deze output realiseren we impact:

Impact maken op het geluk van de medewerkers:

– ze bouwen arbeidsritme op

– hebben vrienden op het werk

– Eigenwaarde stijgt, medewerker draagt weer wat bij aan de maatschappij

– kunnen vaak meer uren werken dan vooraf aangegeven 

– gaan minder vaak naar de huisarts

– hangen minder vaak op straat/ veroorzaken minder overlast

Impact op de medemens:

 • Door het doneren van pakketten aan de Voedselbank zorgen we ervoor dat mensen die het nodig hebben een mooi pakket ontvangen

Impact op het milieu

 • Producten hebben een kleinere footprint, want ze worden dichtbij huis ingekocht
 • Minder milieubelasting omdat we werken met GroenBezorgen, een regionale fietskoerier
 • Door de samenwerking met vele duurzame leveranciers worden er waterputten gebouwd, bloemenweides aangelegd, bomen geplant, kunnen kinderen naar school en worden ze voorzien van schrijfmateriaal.
 • Doorat we klanten en leveranciers blijven aanspreken op het belang van duurzaamheid zien we dat er steeds meer duurzame producten op de markt komen.

Maatschappelijk rendement

 IBN is een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen op sociaal gebied diep verankerd heeft in haar genen. Vanuit een opdracht van 6 gemeenten in de regio Noord-Oost Brabant wordt invulling gegeven aan de sociale werkvoorziening en aan de Participatiewet. Hierbij luidt onze missie ‘mensen die extra ondersteuning naar werk nodig hebben meer kansen bieden door het optimaal benutten van talenten van mensen, met renderend werk waar iedereen trots op is’. Het realiseren van volwaardige plaatsingen waarin medewerkers een bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk rendement van de organisatie is ons doel.

We spreken nadrukkelijk over maatschappelijk resultaat omdat dit resultaat weer ingezet wordt voor onze missie. Zo gaat 25% van de winst terug naar het personeelsfonds waaruit we personeelsbonden zaken financieren die boven cao- en wettelijke verplichtingen gaan. Voorbeelden hiervan zijn opleidingen, bevordering van gezondheid door gratis fruit en korting op sportabonnementen en een project op het gebied van basisvaardigheden. 25% van de winst gaat naar het innovatie & acquisitiefonds waaruit nieuwe projecten worden gefinancierd met een wat hoger risico of innovatief karakter die direct of indirect een bijdrage leveren aan de realisatie van de missie van IBN. 50% van het maatschappelijke rendement vloeit terug naar de 6 gemeenten die aandeelhouder zijn van IBN. Zij kunnen dit maatschappelijk dividend inzetten voor werkzaamheden door IBN waarmee medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk geholpen worden en dus opnieuw een bijdrage geleverd wordt aan de missie van IBN.”

Meer informatie hierover staat opgenomen in de MVO verklaring (https://www.ibn.nl/media/6969/mvo-verklaring-april-2023.pdf)  en bij https://www.ibn.nl/over-ons/maatschappelijke-impact

Beloningsbeleid

IBN en daarmee ook DOEGOODS  heeft de maatschappelijke missie ook geborgd in het beloningsbeleid. We hebben ervoor gekozen om maximaal een factor 4 tussen het hoogste en laagste salaris te waarborgen.

Verder hanteren we een aantal waarden die wij belangrijk vinden bij het aannemen en behouden van werknemers:

 • We vinden transparantie met betrekking tot het beloningsbeleid belangrijk. IBN werkt met diverse CAO’s; dit afhankelijk van in welk onderdeel een medewerker werkt en onder welke doelgroep een medewerker valt.
 • Bij beloning van werknemers staat vertrouwen en het perspectief dat we zien in persoonlijke ontwikkeling voorop. We baseren onze beloning op de gehele groei die we bij een medewerker verwachten.
 • IBN hanteert het gelijkheidsbeginsel.
 • Het aantal vakantiedagen is per CAO geregeld en is voor iedereen inzichtelijk
 • IBN is een ontwikkelbedrijf; we proberen onze medewerkers daarom zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarom is per medewerker een ontwikkelbudget van 1,5% van het brutoloon beschikbaar gesteld.
 • IBN geeft alle  stagiairs een stagevergoeding.

Verder staan de volgende onderdelen opgenomen in aparte bijlagen:

Over de Code Sociale Ondernemingen

De Code Sociale Ondernemingen is gebaseerd op dé grondslag van sociaal ondernemen, namelijk impact first. De Code omvat 5 principes​​​​​, die tezamen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat. Elk van de 5 principes wordt in de Code gevolgd door een praktische uitwerking. De sociaal ondernemer kan ervoor kiezen die principes – en daarmee de Code – te onderschrijven. Voegt de onderneming vervolgens ook echt de daad bij het woord en doorstaat deze de beoordeling door een Review Board, dan wordt de sociale onderneming opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen.​​​​​​ 

Wat is het doel van de Code Sociale Ondernemingen?

De Code Sociale Ondernemingen creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. De Code is ook een stuk gereedschap op de weg naar groei en verbetering: sociaal ondernemen is een proces en in dat proces kan de Code als gids fungeren. En last but not least, door toetreding tot het Register wordt de sociaal ondernemer onderdeel van een lerend netwerk van gedreven collega’s die, ieder op hun eigen wijze, hetzelfde doel nastreven: impact first! De ondernemingen in het Register houden elkaar scherp – door peer review (collegiale evaluatie) – en stimuleren elkaar door uitwisseling van kennis en ervaringen.

De 5 principes van de Code Sociale Ondernemingen

De Code Sociale Ondernemingen is ‘principle-based’: de verantwoordelijkheid voor de invulling ligt bij de sociale onderneming zelf. Dit geeft de onderneming de ruimte om de praktische uitwerking van de principes mee te laten groeien met het bedrijf. Dat neemt niet weg dat aan een aantal essentiële eisen voldaan moet worden, zie de Toelatingscriteria.

De 5 principes zijn een afgeleide van de Europese definitie van sociaal ondernemen. Deze wordt tevens onderschreven door de Sociaal-Economische Raad en vormt daarmee nationaal en internationaal een breed gedragen uitgangspunt.

Principe 1 

Missie: Geborgd en meetbaar

Impact first – dat is waar het allemaal om draait. Wat is je missie? Hoe wil je die bereiken? De sociale onderneming legt haar maatschappelijke missie statutair vast, concretiseert haar doelen en maakt de realisatie ervan inzichtelijk.

Principe 2 

Stakeholders: Bepaling en dialoog

De sociale onderneming bepaalt wie de relevante stakeholders zijn in het licht van de missie. Vervolgens gaat de onderneming een constante dialoog aan met die stakeholders. Deze dialoog is dé weg naar systeemverandering en creëert meer draagvlak.

Principe 3     

Financiën: In overleg en zorgvuldig afgewogen

Monetaire winst is niet waar het bij de sociale onderneming om draait. Dus heeft de onderneming een statutair geborgd financieel beleid dat bijvoorbeeld beperkingen stelt aan de uitkeringen aan de aandeelhouder(s).

Principe 4   

Implementatie: Registreren en reflecteren

De onderneming laat zich registreren in het Register Sociale Ondernemingen en is bereid om vervolgens actief te participeren in die gemeenschap van sociale ondernemingen. De onderneming staat er voor open om constructieve suggesties voor verbetering te ontvangen én uit te delen.

Principe 5     

Transparantie: Actief en toegankelijk

De onderneming voert een actief informatiebeleid waarbij maximale openheid het uitgangspunt is. De onderneming laat zien hoe zij invulling geeft aan haar missie, wat de gerealiseerde impact is, hoe de financiering van de onderneming in elkaar steekt, enzovoorts. Alle informatie is eenvoudig vindbaar op de website, toegankelijk geschreven en wordt desgevraagd nader toegelicht.

Stakeholdersbepaling

Als sociale onderneming willen we een actieve betrokkenheid hebben met alle stakeholders die op ons van invloed zijn, en die we direct of indirect beïnvloeden met onze bedrijfsactiviteiten.

We beseffen dat de dialoog met onze stakeholders cruciaal is voor ons bestaansrecht. Bovendien helpt een stakeholderdialoog om tot de best mogelijke uitkomsten te komen als het gaat om onze (maatschappelijke) doelstellingen.

Door regelmatig in contact te zijn met onze stakeholders, kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij wat er voor onze stakeholders belangrijk is. De rol en het belang van de verschillende stakeholders beïnvloedt de manier waarop we met ze in dialoog zijn. Hieronder hebben we drie tabellen opgenomen waarin de dialogen per stakeholder zijn uitgewerkt: